Hasło Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Aktualności

2018-11-28

ZAPROSZENIA:

W dniu 5 grudnia 2018 (środa),

o godz. 18 w Sali A na  I piętrze

w Muzeum Historii Polskich Żydów

odbędzie się promocja publikacji w serii „Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-Eastern Europe”:

 

T.4 – Jerzy Malinowski, Painting and sculpture by Polish Jews in the 19th and 20th centuries (to 1939), Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw-Torun 2017, s. 566;

T.5A – Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska) Katalog dzieł artystów polskich i żydowskich z Polski w muzeach Izraela, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2017, s. 624

T.5B – Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska)  A catalogue of works by Polish artists and Jewish artists from Poland in museums in Israel, translated by Wojciech Ziółkowski, translation revised by Krzysztof Z. Cieszkowski, Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2017, s. 624 

W dyskusji obok autorów wezmą udział dr Renata Piątkowska oraz Teresa Śmiechowska.


Zarząd

Zaprasza

w dniu 6 grudniu o godz. 17

do  siedziby  Instytutu

na wykład

dr Łukasza Mikołaja Sadowskiego (Oddział Łódzki)

O sowieckim i rosyjskim malarstwie batalistycznym

XX i początki XXI wieku

 

Walerij A. Mokruszyn, Kniaź,  tempera na płótnie, 2013


Zarząd Oddziału Krakowskiego

w ramach cyklu "Krakowskie spotkania ze sztuką świata

zaprasza  10 grudnia 2018 o godz. 17 do głównego budynku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (ul. M. Konopnickiej 26).

na prelekcję p. Małgorzaty Martini

Japońskie militaria. Kolekcja generała Sławomira Petelickiego

towarzyszącą wystawie o tym samym tytule.

Pani Małgorzata Martini, wieloletnia kuratorka kolekcji sztuki Dalekiego Wschodu opracowała eksponowane na wystawie obiekty, wchodzące w skład depozytu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

 

 

 

2018-11-30

Projekt

Digitisation of the manuscripts and documents at the Biblioteca Generale di Terra Santa and the Franciscan Archives in Old Jerusalem: second step

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata został ponownie wybrany do zarządzania międzynarodowym projektem przyznanym prof. Ewie Balickiej-Witakowskiej (Uppsala Universitet, Institutionen för Lingvisitk och Filologi; PSSnSŚ) i dr Jackowi Tomaszewskiemu (Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa; PISnSŚ) przez British Library, w ramach Endangered Archives Programme, finansowanego przez Fundację Arcadia.

Projekt, EAP1142, mający na celu digitalizację, katalogową rejestrację i podstawową konserwację  manuskryptów i dokumentów w Bibliotece i Archiwum Franciszkanów w Jerozolimie, jest kontynuacją podobnego projektu (EAP 823), ukończonego w roku poprzednim i uwieńczonego fotograficznym zarejestrowaniem oraz skatalogowaniem 743 rękopisów spisanych w  17 językach.

Tak jak poprzednio, głównym partnerem nowego projektu jest Biblioteca Generale di Custodia di Terra Sancta i jej dyrektor Fr. Lionel Goh. Zadaniem projektu, który ma być zrealizowany w latach 2019-2020 jest ukończenie digitalizacji rękopisów należących do kolekcji biblioteki i rozpoczęcie pracy z materiałem archiwalnym. W realizacji projektu bierze udział ten sam zespół co w poprzednim projekcie: digitalizacja będzie przeprowadzana pod kontrolą konserwatora prof. Weroniki Liszewskiej (wiceprezes PISnSŚ) z udziałem fotografa Romana Stasiuka i personelu pomocniczego, składającego się z lokalnych bibliotekarzy i ich asystentów.

Międzynarodowy panel oceniający projekt oparł się na opiniach nadesłanych przez dwóch specjalistów w dziedzinie manuskryptologii i digitalizacji, profesorów Matthew Driscolla (Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab) i Josta Gipperta (Universität Frankfurt, Vergleichende Sprachwissenschaft).                                                            


Prof. dr Ewa Balicka-Witakowska 


Miniatura na karcie 234 r. Antyfonarza na Niedzielę Wielkanocną (MIN 6), 2 poł. XIV w., miniaturzysta: Andrea di Bartoli albo "Maestro dell'Innario", Siena. 

 


 

Sprawozdania i informacje

 

 

Zarząd

składa gratulację

Prof. Grażynie Bobilewicz (członkowi Instytutu)

wybranej 19 listopada na członka zwyczajnego

Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

 


 

 

Zarząd poleca publikację

Dr Józefa Dąbrowskiego – wybitnego technologa i historyka papieru, członka honorowego naszego Instytutu, przygotowaną wspólnie z konserwatorem Andrzejem Ulewiczem.

 

 

 

We wprowadzeniu do książki znajduje się cenny zarys historii papieru w Azji i Europie oraz omówienie produkcji papieru m. in. w Prusach (także Wschodnich).

Archiwum Państwowe w Olsztynie, Olsztyn 2018  ISBN  978-83-943822-8-5 (s. 214)

 


 

Prezentacja nowego numeru pisma

DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII.

W dniu 27 listopada 2018 r. miała miejsce prezentacja nowego numeru pisma naukowego „Dagerotyp. Studia z historii i teorii fotografii”.

Od lewej: prof. Wanda Mossakowska, dyr. Marek Świca, redaktor Magdalena

Maria Grąbczewska (fot. Adam Nurkiewicz)

Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i otworzyły je przemówienia reprezentantów organizacji i instytucji współwydających periodyk. Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie, Marek Świca, zaznaczył, że w planach dynamicznego rozwoju tej placówki niezwykle istotne miejsce zajmuje wspieranie jedynego w Polsce periodyku poświęconego fotografii. Dr Magdalena Furmanik-Kowalska przeczytała w imieniu nieobecnego prezesa Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – prof. Jerzego Malinowskiego – list, w którym podkreślona została m.in. konieczność prowadzenia interdyscyplinarnych badań nad fotografią. Długą historię pisma „Dagerotyp” przedstawiła, reprezentująca Stowarzyszenie Historyków Fotografii, długoletnia redaktor, pisma prof. Wanda Mossakowska. 

Redaktor naczelna „Dagerotypu”, Małgorzata Maria Grąbczewska, przybliżyła zebranym zespół redakcyjny, nową koncepcję pisma oraz temat najbliższego numeru, którym będzie napięcie między fotografią a (szeroko rozumianą) władzą.


Od lewej: prof. Wanda Mossakowska, dyr. Marek Świca, dr Magdalena Furmanik-Kowalska (Fot. Adam Nurkiewicz)

Spotkanie podsumowywała dyskusja na temat relacji fotografii i szeroko rozumianej sztuki. Rozmowę z dr Adamem Mazurem prowadziła Weronika Kobylińska-Bunsch, zastępca redaktor naczelnej. Kwestie pozycji fotografii wobec malarstwa i rzeźby a także wyraźnie uwidaczniająca się w ostatnim czasie potrzeba powrotu do dawnych technik fotograficznych wzbudziły duże zainteresowanie zebranych. Głos w debacie zabrali również zasiadający na sali uczestnicy wydarzenia, m.in. Zbigniew Tomaszczuk, Stefan Okołowicz, Zbigniew Zegan czy Paweł Żak. Na spotkaniu byli obecni reprezentanci instytucji naukowych i badawczych, takich jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Biblioteka Narodowa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie czy Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Weronika Kobylińska-Bunsch

 


 

Konferencja  w Rzymie

 Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome

 

W dniach 8-9 listopada 2018 roku  okazji 175 rocznicy urodzin Henryka Siemiradzkiego (24 października 2018) Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Stacja Naukowa PAN w Rzymie, oraz Instytut POLONIKA zorganizowali w siedzibie Stacji PAN - vicolo Doria 2 międzynarodową konferencję naukową „Henryk Siemiradzki and the international artistic milieu in Rome”.  Konferencja ta była koleją z cyklu naukowych spotkań poświęconych Siemiradzkiemu w związku z opracowywaniem korpusu dzieł wszystkich Henryka Siemiradzkiego – badań jakie z programu NPRH prowadzi PISnSŚ we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie  i Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych. Rzymskie sympozjum w szczególny sposób miało zaprezentować międzynarodowy wymiar oeuvre twórcy Pochodni Nerona poprzez przybliżenie Rzymu, jako ośrodka międzynarodowej kolonii artystycznej, gdzie swoje miejsce zajmował Siemiradzki. Miało być ono wskazywane z różnych punktów widzenia – z perspektywy pracowni artysty i zawieranych w niej kontaktów, szerokiej recepcji dzieł nad Tybrem, w końcu uniwersalnego odczytania tego malarstwa niemal na całym świecie, jako części międzynarodowej, choć czasem też i narodowej sztuki akademickiej. Z tym ambitnym i trudnym zadaniem zmierzyły się uznane autorytety naukowe z całego świata. Konferencję otworzył wykład wprowadzający prof. Jerzego Malinowskiego (prezes PISnSŚ oraz UMK Toruń), który podsumował prace nad korpusem dzieł Siemiradzkiego.

Następnie głos zabrali trzej naukowcy, których dla przybliżenia twórczości Siemiradzkiego poproszono o zaprezentowanie wykładów przewodnich: prof. Jerzy Miziołek (UW) wskazał międzynarodowy aspekt twórczości Siemiradzkiego w powiązaniu z recepcją dzieła i osoby Henryka Sienkiewicza, analizując wzajemne relacje artystów, jak i modę na Quo vadis i Pochodnie Nerona, rozważał także możliwą wystawę w Rzymie. Prof. Prof. Petra ten-Doesschate Chu (Seton Hall University, New Jersey) ukazała malarstwo Siemiradzkiego na tle „mody na Rzym” w sztuce XIX wieku. Prof. Maria Poprzęcka (UW) wskazała na powiązania międzynarodowego środowiska fotografów i twórczości Siemiradzkiego, podkreślając rolę tego nowego medium dla malarstwa akademickiego.

Uczestnicy konferencji w Stacji PAN w Rzymie  (fot. Michał Haake)

Pierwszy blok tematyczny konferencji obejmował petersburskie korzenie edukacji artystycznej Siemiradzkiego, jako źródło jego fascynacji Rzymem. W nim zaprezentowano referaty prof. Leili Chasjanowej (Khasianovej) (Rosyjska Akademia Sztuki, PISnSŚ), która przedstawiła dyskusję nad potrzebą powołania akademii sztuki w Rzymie, jaka przetoczyła się w Akademii Petersburskiej i dr Kamilli Twardowskiej (MNK), poświęcony  artystycznym kontaktom Siemiradzkiego w Petersburgu. Prof. Ludmiła Markina (Galeria Trietiakowska) ukazała twórczość Aleksandra Popowa – absolwenta Akademii petersburskiej, najważniejszej postaci dla kolonii artystów rosyjskich w Wiecznym Mieście w połowie XIX wieku.

Paweł Klimow (Muzeum Rosyjskie w Petersburgu) otworzył następny panel – poświęcony międzynarodowej kolonii artystycznej za czasów Siemiradzkiego w Rzymie; zaprezentował on szeroko panoramę artystów rosyjskich nad Tybrem w czasach Siemiradzkiego, podkreślając jego w niej rolę; wykład ten  bazował na prezentacji wyników badań P. Klimowa, jako autora wystawy Rosyjscy artyści w Rzymie, jaka odbyła się w Muzeum Rosyjskim na przełomie 2017 i 2018 roku. Następne trzy referaty dotyczyły międzynarodowej kolonii artystów w Rzymie: Orsolya Hessky (Narodowa Galeria w Budapeszcie) omówiła malarstwo Alexandra Wagnera, a Javier Barón Thaidigsmann (Muzeum w Prado) oraz Aneta Biały (MNW) zaprezentowali twórczość hiszpańskiej kolonii artystycznej pod koniec XIX wieku w Rzymie.

Kolejny panel ukazał wizualne i literackie korzenie twórczości Siemiradzkiego. Prof. Witold Dobrowolski (MNW) przeanalizował starożytne wizualne i literacie źródła do obrazu Sąd Parysa, dr Grzegorz First (PISnSŚ) skupił się na roli antycznych motywów w obrazach Siemiradzkiego. Prof. Leonee Ormond (King’s College, Londyn) omówiła literackie odniesienia w twórczości wielkiego rywala Siemiradzkiego – Frederica Leightona, a prof. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski) zaprezentował odbiór twórczości Siemiradzkiego w polskiej krytyce artystycznej, skupiając się na postulowanej przez nią misyjności narodowej sztuki, tworzonej przez wieszczów.

Kolejny dzień obrad otworzył panel poświęcony analizie poszczególnych dzieł Siemiradzkiego, przy użyciu nowoczesnych metodologii historii sztuki. Prof. Agnieszka Rosales-Rodrigez (UW) analizowała wizualność obrazów Siemiradzkiego w kontekście „fetyszyzacji patrzenia” i potrzeby spektaklu. Dr Marzena Królikowska-Dziubecka (PISnŚŚ) ukazała dekoracyjność plafonów Siemiradzkiego jako wyróżnik tych obrazów, zestawiając je z rzymskimi dziełami doby baroku; dr Agnieszka Kuczyńska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), zastanowiła się nad ograniczeniami medium malarskiego w kontekście kurtyn Siemiradzkiego, a prof.  Michał Haake (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) w hermeneutycznej analizie Jawnogrzesznicy ukazał powiązania pomiędzy realizmem a sztuką sakralną Siemiradzkiego.

Kolejny panel poświęcony był  poszczególnym obrazom Siemiradzkiego; dr Maria Nitka (PISnSŚ, Instytut Polonika) przedstawiła znaczenia aktu kobiecego w sztuce akademickiej końca XIX wieku na przykładzie Fryne, Prof. Tatyana Karpowa (wicedyrektor  Galerii Tretiakowskiej) analizowała serię poświęconą życiu religijnemu z lat 80.  Nina Markowa (Galeria Tretiakowska) omówiła obraz Francuski artysta na dworze Ludwika XIV. Rozważania te dopełniły  referaty konserwatorów malarstwa Siemiradzkiego - Dominika Sarkowicz i Marzena Sieklucka (MNK) kompleksowo przedstawiły warsztat Siemiradzkiego, kondensując w wystąpieniu swe wieloletnie badania jego twórczości, a Ksenia Zdzieszyńska-Demolin (MNW) zaprezentowała analizę nietypowych podłoży w twórczości artysty.

Następne dwa bloki poświęcone były recepcji malarstwa Siemiradzkiego: Anna Masłowska (MNW) ukazała międzynarodowy obieg reprodukcji dzieł Siemiradzkiego. Recepcję jego twórczości w prasie przedstawili, włoską Jakub Zarzycki, wiedeńską Lidia Gerc. Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (PISnSŚ) zaprezentowała strategie marketingowe Siemiradzkiego, a dr Veronica Irina Bogdan (vicedyrektor Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu)
 ukazała  obecność Siemiradzkiego na międzynarodowej wystawie sztuki w Wiedniu. Rozważania zakończyła prezentacja Nike F. Lambe (London), o “Genius Loci”, czyli o tożsamości rzymskiego akademicka, jakim był Siemiradzki.

Pisząca te słowa chciałaby podziękować znakomitym Gościom konferencji za obecność i wspaniałe wykłady. Dziękuję także członkom Komitetu Organizacyjnego: Prof. Jerzemu Malinowskiemu, dr Agnieszce Kluczewskiej-Wójcik i dr Magdalenie Furmanik-Kowalskiej; Stacji PAN za pomoc w organizacji i gościnę – Prof. Piotrowi Salwie i niedocenionej Pani Beacie Bróździe oraz Instytutowi POLONIKA za wkład organizacyjny – wicedyrektor Agnieszce Tymińskiej i Marzenie Janiszewskiej (szefowej Wydziału Komunikacji). Jestem przekonana, iż wydarzenie to przybliżyło i zainteresowało twórczością Siemiradzkiego wielu profesjonalistów, jak i miłośników sztuki, czego wyrazem była frekwencja na sali Stacji PAN.

Dr Maria Nitka

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 10 (73)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 11 (74)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 12 (75)
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.