Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Członkowie

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata liczy  190 członków, w tym 18 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 72 doktorów (według stanu z 25.08.2013).

Deklaracja członkowska

ZE STATUTU

§29

1. Członkowie Organizacji dzielą się na:

    1/.  zwyczajnych,

    2/.  nadzwyczajnych ,

    3/.  honorowych.

2. Członkiem Organizacji może zostać także obywatel innego państwa,  wspierający i realizujący   statutowe cele Organizacji, mieszkający, jak i nie mający miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.   

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem nadzwyczajnym Organizacji.Działa ona w Organizacji poprzez swego przedstawiciela.

§30

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która prowadzi działalność naukową lub konserwatorską w dziedzinie historii sztuki i pokrewnych dziedzin lub pragnie w inny sposób uczestniczyć w realizacji jego celów.

§31

1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna, która popiera cele Organizacji lub osoba prawna: instytucja naukowa i kulturalna o pokrewnych celach działalności, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub w formie pracy.

2. Członkiem nadzwyczajnym  może być student kierunków, wymienionych w  § 9, pkt. 3.

§32

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Organizacji.

§33

1. Nabywanie członkostwa zwyczajnego i nadzwyczajnego następuje poprzez złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji woli wstąpienia do Organizacji (deklaracja powinna określać rodzaj członkostwa).  Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Organizacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Organizacji.

§34

Członek zwyczajny ma prawo:

        1/. uczestniczyć w pracach Organizacji oraz brać udział w Walnym Zebraniu,

         2/. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty, dotyczące działalności Organizacji,

         3/. wybierać i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§35

Członek nadzwyczajny  ma prawo:

     1/.     uczestniczyć w pracach Organizacji,

     2/.     uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,

     3/.     zgłaszać wnioski, opinie i postulaty, dotyczące działalności Organizacji.

§36

Członek honorowy ma prawo:

     1/. uczestniczyć w zebraniach i pracach Walnego Zebrania Organizacji w charakterze doradcy,

      2/. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty, dotyczące działalności Organizacji.

§37

1.  Członek zwyczajny i nadzwyczajny  jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w  pracach Organizacji oraz przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Organizacji, w szczególności zaś terminowo płacić składki członkowskie i inne świadczenia  uchwalone przez jego  władze.

2.   Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

3.   Członek będący studentem lub doktorantem  opłaca składkę  ulgową w wysokości połowy składki pełnej. 

§38

Utrata członkostwa następuje poprzez:

1/.   złożenie Zarządowi pisemnej deklaracji o dobrowolnym wystąpieniu ze Organizacji,

2/.   wykluczenie  z powodu  nie płacenia składek członkowskich za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

3/.  wykluczenie z powodu działania na szkodę Organizacji,

4/.   pozbawienie praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5/.   śmierć osoby fizycznej.

6/.   utraty osobowości prawnej przez członka nadzwyczajnego,

7/.   członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania.

§39

 
1. Wykluczenie z Organizacji następuje na mocy uchwały Zarządu.

2. Zarząd wręcza członkowi lub wysyła pocztą pisemne zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie jego wykluczenia.

3. Członek, którego dotyczy uchwała w sprawie wykluczenia w terminie 14-tu dni od wręczenia lub wysłania zawiadomienia, może złożyć do Zarządu pisemne odwołanie.

4. Odwołanie od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia rozpatruje Walne Zebranie.

5. Wykluczenie członka z Organizacji, staje się prawomocne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania, a jeżeli członek wniósł odwołanie, z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o wykluczeniu.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 10 (73)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 11 (74)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 12 (75)
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.